Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Oferta

INFORMACJA RODO PSO Sp. z o.o. Sp. k.

Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA PSO Kęsik i wspólnicy Sp. Jawna z siedzibą w Częstochowie 42-217, ul. Kopernika 13. GRUPA PSO przetwarza Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, w celu spełniania obowiązków i realizacji umów, a także w celach marketingowych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony uzasadnionych interesów Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest Państwa zgoda. GRUPA PSO informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione lub przekazane wyłącznie pracownikom i współpracownikom GRUPY PSO, podmiotom pośredniczącym w korzystaniu z naszych usług, dostawcom usług technicznych i organizacyjnych oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. GRUPA PSO nie przekazuje Państwa danych osobowych do odbiorców poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. GRUPA PSO będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych przez Państwa usług zgodnie z umową oraz będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji, spełnienia wymogów obowiązujących przepisami o rachunkowości i prowadzeniu dokumentacji podatkowej oraz przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Dane osobowe pozyskane na podstawie Państwa zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody. Przysługuje Państwu prawo do: sprostowania lub poprawienia danych osobowych, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych do innego administratora. Wystarczy złożyć wniosek na nasz adres mailowy: biuro@grupapso.pl Państwa dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany ani nie będą wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest wymogiem w celu zamówienia, sprzedaży i odbioru towarów lub usług świadczonych przez PSO. Brak podania danych osobowych uniemożliwi GRUPIE PSO zawarcie powyższych umów i ich należytej realizacji.

The administrator of your personal data is GRUPA PSO Kęsik i wspólnicy Sp. Jawna Częstochowa 42-217, ul. Kopernika 13. GRUPA PSO processes your personal data to the extent necessary to fulfill the obligations and performance of contracts, as well as for marketing purposes and asserting any claims or protection of legitimate interests of the Administrator. The legal basis for the processing of your personal data used for marketing purposes is your consent. GRUPA PSO informs that consent can be withdrawn at any time. Withdrawal of consent does not affect the validity of the processing that took place prior to withdrawal of consent. Your personal data may be disclosed or provided only to GRUPA PSO employees and co-workers, intermediaries in the use of our services, technical and organizational service providers and entities authorized by law. GRUPA PSO does not transfer your personal data to recipients outside the European Economic Area. GRUPA PSO will process your personal data in the time necessary to complete the services selected by you in accordance with the agreement and will store your personal data for the period required by law to archive, meet the requirements of accounting regulations and tax documentation and for the period of limitation of civil claims.

Personal data obtained on the basis of your consent for marketing purposes will be processed during the period of validity of that consent. You have the right to: rectify or correct personal data, delete data processed unreasonably, limit the processing of personal data, transfer personal data to another administrator. All you have to do is submit an application to our e-mail address: biuro@grupapso.pl. Your data will not be subject to automated decisions and will not be used for profiling without prior consent. You have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection if you believe that the processing of your personal data violates the law. Providing personal data is a requirement to order, sell and collect goods or services provided by GRUPA PSO. Failure to provide personal data will prevent GRUPA PSO from concluding the above agreements and their proper implementation.

PSO Sp. z o.o. Sp. k.

Dział obsługi Klienta

ul. Mikołaja Kopernika 13

42-217 Częstochowa


biuro@grupapso.pl


Telefon: +48601416001